Laddar Evenemang
  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Kårstämma

25 september 2019 18:30 - 20:00

Den 25 september kl. 18:30 hälsas alla medlemmar i Herrljunga Scoutkår välkomna till 2019 årskårstämma, scoutkårens årsmöte.

Vi håller till i scoutlokalen och det bjuds traditionsenligt på smörgåstårta efter avklarat möte.
Efter kårstämman håller föreningen ”Herrljunga scoutkårs luciakommitté” sitt årsmöte.

Mötesdagordning för kårstämman:

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande
3. Justering av röstlängden
4. Val av två protokolljusterare som även är rösträknare
5. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt
revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen för det närmast föregående
verksamhetsåret.
9. Beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret.
10. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Behandling av motioner och propositioner till kårstämman
12. Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för det närmast följande
verksamhetsåret
13. Val av kårordförande på ett år
14. Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen på två år
15. Val av revisor(er) och revisorssuppleant(er)
16. Val av valberedning
17. Val av ombud till distriktsstämma höst och vår samt till Demokratijamboreen 2020.
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas